seo-approving empty image

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Starring Jane bv. Deze voorwaarden kennen steeds gelding, tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Rechtsgeldigheid

Een offerte of prijsopgave is een schriftelijk document, is vrijblijvend en dient slechts als richtlijn. Zij krijgt pas rechtsgeldigheid bij ondertekening door de klant en Starring Jane. Promotioneel drukwerk (zoals brochures, flyers, visitekaarten) en promotie via online kanalen (sociale media, website, presentaties) kunnen nooit als offerte dienen. Overeenkomsten krijgen rechtsgeldigheid bij ondertekening ervan. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst of module. Deze voorwaarden zijn cumulatief van toepassing (dit impliceert dat indien iets niet uitdrukkelijk geregeld staat in de overeenkomst, de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn).

 

Tarieven

Tarieven zijn indicatief en jaarlijks indexeerbaar. Starring Jane bv werkt steeds volgens het ‘time & material’ principe. Starring Jane bv zal de gepresteerde tijd en gebruikte materialen verrekenen volgens verbruik. Gegeven ramingen en inschattingen zijn te allen tijde indicatief en kunnen van het ingeschatte bedrag afwijken. Starring Jane bv houdt van alle werkzaamheden een gedetailleerde elektronische lijst bij, te allen tijde raadpleegbaar voor de Klant. Alle tijdsregistraties zullen naar het bovenliggend kwartier worden afgerond.

 

Duur

Beheersovereenkomsten hebben een minimum termijn van 12 maanden en voor een maandelijkse facturatie van minimum 500 euro. Bij voortijdige opzegging wordt de helft van het bedrag dat nog aangerekend zou worden na de datum van opzegging, onmiddellijk in rekening gebracht. Na 12 maanden vallen beheersovereenkomsten terug op het mechanisme van abonnementen. Andere abonnementen op producten en diensten met een recurrent karakter (zoals bijvoorbeeld: abonnementen op hosting, housing, domeinnamen, content management systemen, urenpakketten en diensten zoals updates of onderhoud) is van onbepaalde duur met een minimum van 1 jaar. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het abonnement kan slechts opgezegd worden wanneer de opdrachtgever, per aangetekend schrijven, kennis geeft van de opzegging aan Starring Jane bv en dit minimum 3 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse periode.

 

Oplevering

De producten of diensten kennen geen originele drager, daarom zal de klant te allen tijde toegang krijgen tot de bestelde producten en diensten. Een simpele kennisgeving door Starring Jane bv van locatie en/of toegangscodes zal beschouwd worden als oplevering van de desbetreffende onderdelen. Indien er geen specifieke reactie van de klant komt binnen de 14 kalenderdagen (tenzij Starring Jane bv expliciet vraagt om sneller te reageren, ingeval hoogdringendheid) na opleveren van een onderdeel, zal Starring Jane bv het desbetreffende onderdeel als aanvaard beschouwen. Op eenvoudige vraag kan de code en data op een fysieke drager geleverd worden. De kosten hiervoor zullen op time & material basis verrekend worden.

 

Intellectuele eigendom

Starring Jane bv voorziet in een volledige overdracht van de vermogensrechten op alle geleverde diensten en producten, in zoverre Starring Jane hierover zelf de rechten bezit en deze mag overdragen. Deze overdracht vindt plaats op moment van volledige betaling van de producten of diensten.

 

Betaling

Starring Jane werkt met het mechanisme van Europese Domicilieringen – Business to Customer (Identificatienummer : BE68ZZZ0449766729) om betalingen te innen. Dit mandaatformulier geeft toestemming aan Starring Jane een opdracht te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Starring Jane. U kunt een Europese domiciliering laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. Voor klanten die een mandaat getekend hebben (al dan niet voor een specifieke dienst) zal de betaling aangeboden worden aan de bank in de weken na het verzenden van de factuur. Wanneer er een Europese Domiciliering werd afgesloten zullen alle Starring Jane facturen via domiciliëring aangeboden worden aan uw bank (tenzij anders vermeld op de factuur). Voor beheersovereenkomsten en abonnementen gebeurt facturatie altijd voor de start of in het begin van de periode. Indien het maandelijkse bedrag minder dan 1000 euro bedraagt dan heeft Starring Jane het recht de facturatie te consolideren per kwartaal. Onze facturen dienen contant betaald te worden. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag worden vereffend, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, en dit met een minimum van 75 euro (intresten niet inbegrepen, aan 1% per maand). Bij projecten is de opstartkost 40% van de geraamde totaalkost, en dit is steeds onmiddellijk betaalbaar (voorschot). Facturen voor projecten dienen te worden betaald binnen een termijn van 21 kalenderdagen. Hier kan geopteerd worden voor gespreide betalingen, en dit volgens een contractueel overeen te komen betalingsplan.

 

Klachten

Klachten dienen schriftelijk (en aangetekend) op de zetel te worden neergelegd, binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Zoniet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden op de website, e-mailcampagne of ander digitaal product, dienen 14 dagen na (digitale) oplevering te worden gemeld aan Starring Jane bv. Verborgen gebreken (zoals performantieproblemen) dienen 90 dagen na oplevering gemeld te worden.

 

Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Starring Jane bv) is Starring Jane bv vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruitvolgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt ondermeer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Starring Jane bv, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

 

Aansprakelijkheid

Starring Jane bv neemt haar essentiële aansprakelijkheidsverbintenis op. Dit impliceert dat zij verantwoordelijk kan worden gesteld voor haar kerntaak (afhankelijk van de gegeven opdracht). De aansprakelijkheid van Starring Jane bv kan nooit groter zijn dan het reeds gefactureerde bedrag van het betreffende onderdeel. Het is mogelijk dat Starring Jane bv gevraagd wordt om de identiteit of bestanden van de Klant bekend te maken. Wanneer dit verzoek rechtsgeldig is, en past binnen een (gerechtelijk) onderzoek kan Starring Jane bv deze gegevens bekendmaken aan de verzoekende instelling. Eventuele gerechtskosten, schadevergoedingen, advocaatkosten en andere zijn geheel ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert steeds, ingeval van advertenties of publicaties, dat het voorgestelde materiaal geen schending uitmaakt van de intellectuele eigendom van derden, noch een inbreuk vormt op de openbare orde, goede zeden of andere vigerende regelgeving. Van Starring Jane bv kan geen a priori controle verwacht worden. Er kan geen aansprakelijkheid voortvloeien uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van websites of applicaties (‘downtime’). 

 

Vertrouwelijkheid

Beide partijen verplichten zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te openbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Afwerving

De opdrachtgever zal geen personeelsleden of anderszins aangestelden in dienst nemen (voor eigen rekening of naam), en dit voor een periode van 12 (twaalf) maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het betrokken personeelslid. Neemt men het ex-personeelslid, in strijd met deze bepaling, alsnog in dienst binnen de hierboven genoemde periode, dan zal een compensatie ter waarde van het laatste bruto jaarloon van het afgeworven personeelslid betaalbaar zijn aan Starring Jane bv.

 

Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, tast niet het geldige deel van deze voorwaarden aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.

 

Toepasselijk recht

De bevoegde rechtbank bij geschillen is de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Gent.

 

Verwerkersovereenkomst

In het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR), is Starring Jane verplicht een verwerkersovereenkomst aan te gaan met bedrijven waarvoor Starring Jane opdrachten uitvoert waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verwerkersovereenkomst kan via deze link bekeken worden.